OSGB Hizmeti Nedir?

Türkiye’de 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kabul edilmesinin ardından, T.C. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlara Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kısaltılmış haliyle ise OSGB denir. İSG Kanunu uyarınca tüm işverenlerin çalışanlarına İSG hizmetleri sunmaları zorunluluk haline gelmiştir. Yetkilendirilmiş bu birimler bünyelerindeki iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunurlar.

İşverenler Neden OSGB Firması ile Çalışmalıdır?

Şirketiniz rutin faaliyetlerini yürütmeye devam ederken uzman bir çözüm ortağı ile İSG faaliyetleri de doğru ve eksiksiz şekilde sekteye uğramadan devam ettirilir.

Normal şartlarda iş yerinde bu hizmeti vermeye çalıştığınızda hastalık ya da mücbir sebepler gibi hallerde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ya da diğer sağlık personeliniz işe gelememe durumları ile karşı karşıya kalma ihtimali olabilirken OSGB ile bu hizmeti aldığınızda hizmetiniz aksamadan planladığı tarihte hizmetinizi almaya devam edebilirsiniz

Bir iş yerinde sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) kurulma durumunda en az bir iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli ve bir iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu mevcuttur. Bir OSGB ile bu hizmeti bünyesine katan bir işletme tam zamanlı İSG personeli çalıştırmanın tüm sorumluluğunu üstlenmez.

OSGB firmalarıyla çalışmanın başka bir avantajlı noktası ise işletme sahipleri kendilerinin eksik noktasını, tehlikeleri görmeyebilirler Fakat işletmeyi 3. Göz olarak gözlemleyen OSGB firmaları tehlikeleri işletme sahibine rahatlıkla raporlayabilir.

İş sağlığı ve güvenliği raporları düzenli olarak sürekli tutulması zorunlu olduğundan dolayı OSGB firmaları sayesinde evrak yoğunluğu içinde kaybolmanıza gerek olmaz. Bu durum özellikle iş sağlığı ve güvenliği müfettişlerince yapılacak olan denetlemelerde işletmeler için büyük kolaylık sağlayacaktır.

SZUTEST OSGB olarak çözüm ortaklarımıza; güçlü ve deneyimli kadromuz sayesinde onlarla karşılıklı yapmış olduğumuz anlaşmaya istinaden onları bir OSGB İle çalışmanın en doğru ve en güvenilir yol olduğunu hissetmelerini sağlamak için elimizden geleni yapmaktan kaçınmıyoruz.

OSGB Görevleri

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Çalışma Usul ve Esaslarına göre

OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

  • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi yapılması, işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile sağlık gözetimi yapılması. Bütün bilgilerin kayıt altına alınması.
  • İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinin mevzuata uygun şekilde yapılması ve gerekenler yapılırken işin normal akışanı aksatmayacak şekilde planlama yapılması,
  • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planınınhazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,
  • İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması,
  • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.
  • Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar.
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planıhazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası işverence muhafaza edilir.
  • Çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Ek-6’daki örneğine uygun yıllık değerlendirme raporuhazırlayarak işverene, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderirler. Bu bilgiler, Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir.

İSG hizmeti alınmaması tüm işyerleri için kanunen zorunludur ve alınmaması halinde çok yüksek para cezaları uygulanmaktadır. Güncel İSG Para cezalarını öğrenmek için tıklayınız.

İş güvenliği ertelenmez, bazı durumların bedeli ödenemez. İşinizi şansa bırakmayın…

 

szutest-osgb-blog