isyeri-hekimi

İşyeri Hekimi

SZUTEST OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her İşyeri Hekimi 20.07.2013 tarihinde resmi gazetede İşyeri Hekimleri Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına yönetmelikte ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Yönetmelik için tıklayınız.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve en kötüsü ölümle sonuçlanabilecek durumların önüne geçilebilmesi için işyerlerine Bakanlığın düzenlediği sınavlardan geçerek işyeri hekimi olmaya hak kazanmış olan hekimleri bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin elektronik ortamda eş zamanlı olarak sunulup takip edilmesini sağlayan İSG Katip Sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile işyeri hekimlerinin resmi görevlendirmesi yapılır. SZUTEST OSGB aracılığı ile yapılan her sözleşmenin takibi tarafımızdan yapılarak, güncel bilgiler firmalara aktarılmaktadır.

SZUTEST OSGB, uzman, deneyimli ve kurumsal tecrübesi olan işyeri hekimleriyle firmaların ihtiyaçlarını anlamakta her zaman bir adım önde olmayı hedeflemektedir.

İşyeri Hekiminin Görevleri

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak ve işverene yazılı olarak bildirilmek.
  • Meydana gelmiş olan meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermediği halde bu riski taşıyan durumların tespit edilip listelenmesi durumları mutlaka hekim tarafından yazılı olarak işverene aktarılmalıdır.
  • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gereken sağlık bilgisi eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak.
  • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.
  • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin formlarının hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek.
  • Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak.
  • Tüm çalışanlar, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak muayene süreleri belirlenir. Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çalışanlar için en geç 6 ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
  • İşin yürütümü şartları ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.
  • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

SZUTEST OSGB güçlü bir çözüm ortağı olarak; kurumsal tecrübesi olan işyeri hekimlerini işyerinize yönlendirerek İSG alanındaki tüm çalışmaların SZUTEST güvencesi altına almayı hedefler.

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik kapsamında işyeri hekimlerinin görevlerini yerine getirmek için aşağıdaki tabloda belirtilen süre çerçevelerinde görev yaparlar;

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

Not: Az tehlikeli sınıfta her 2000 kişi için, tehlikeli sınıfta her 1000 kişi için, çok tehlikeli sınıfta her 750 kişi için tam zamanlı, en az 1 işyeri hekimi bulundurulması zorunludur. Belirlenen sınıflardaki sayıların tam katlardan fazla olması halinde belirlenmiş kişi başı süre hesaplama metoduyla, belirtilen ölçütlere uygun olacak şekilde yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

SZUTEST OSGB olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde benimsediğimiz iyi hizmet politikamız, insana verdiğimiz değeri yansıtmaktadır.