is-sagligi-ve-guvenligi-uzmani

İş Güvenliği Uzmanı

Szutest OSGB bünyesinde firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gerekliliklerini karşılayacak şekilde görevlendirilen her iş güvenliği uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’ de İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına yönetmelikte ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Yönetmelik için tıklayınız.

T.C. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin elektronik ortamda eş zamanlı olarak sunulup takip edilmesini sağlayan İSG Kâtip sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile iş güvenliği uzmanlarının resmi görevlendirmesi yapılır. Szutest OSGB aracılığı ile yapılan her sözleşmenin takibi tarafımızdan yapılarak, güncel bilgiler firmalara aktarılmaktadır.

İş güvenliği uzmanı görevlendirme sınıflarında; C sınıfı uzmanlar az tehlikeli işyerlerinde, B sınıfı uzmanlar az tehlikeli ve tehlikeli işyerlerinde, A sınıfı uzmanlar ise çok tehlikeli işyerleri başta olama üzere tüm tehlike sınıflarında görevlendirilebilirler. Ancak bu uygulama 31.12.2024 tarihine kadar ilgili bakanlık tarafından ertelenmiş bulunmaktadır.

Szutest OSGB bünyesinde çalışan tüm iş güvenliği uzmanlarının işe başlamadan önce işin yürütümüyle ilgili uyum programları ile yıl içerindeki mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri Szutest OSGB tarafından sağlanmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri:

 • İşyerlerinde yapılan çalışmalarda kullanılan makine ve teçhizatın seçimi, kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken kuralların belirlenmesi, işin planlanarak uygulanması, uygulanırken iş yürütümüyle alakalı olan kişisel koruyucu donanımların belirlenerek seçilmesi, temini ve kullanımının denetlenmesi gibi iş sağlığı ve mevzuatıyla alakalı olan tüm konularda işverene rehberlik ederek önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. Tespit öneri defterini düzenli kullanmak.
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesiyapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • İşyerinde doğal afet, kaza, yangın, patlama ve salgın hastalık gibi durumlar için acil durum planlarınınhazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. Yıllık eğitim planı hazırlamak.
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin formlarını hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’ e bildirmek.
 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Szutest OSGB güçlü bir çözüm ortağı olarak; tehlike sınıfınıza uygun sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanını işyerinize yönlendirerek İSG alanındaki tüm çalışmaların yapılmasını, plan ve raporların hazırlanarak güncel tutulmasını sağlar.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik kapsamında iş güvenliği uzmanları görevlerini yerine getirmek için aşağıdaki tabloda belirtilen süre çerçevelerinde görev yaparlar;

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

Not: Az tehlikeli sınıfta her 1.000 kişi için, tehlikeli sınıfta her 500 kişi için, çok tehlikeli sınıfta her 250 kişi için tam zamanlı, tehlike sınıfına uygun belgeli en az 1 iş güvenliği uzmanı bulundurulması zorunludur. Belirlenen sınıflardaki sayıların tam katlardan fazla olması halinde belirlenmiş kişi başı süre hesaplama metoduyla, belirtilen ölçütlere uygun olacak şekilde yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Szutest OSGB olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde benimsediğimiz iyi hizmet politikamız, insana verdiğimiz değeri büyük ölçüde yansıtmaktadır.