risk analizi

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi, 6331 sayılı kanun ile 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bir tane çalışanı olan tüm firmaların tehlike sınıflarına bakılmaksızın; Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerini kararlaştırma, dokümantasyon, yapılan çalışmaları güncelleme ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

İşverenin sorumlulukları kanunda şu şekilde tanımlanmıştır: Firma, çalışma şartlarından ve yapılan işten kaynaklanan çeşitli tehlikelerin ve olası risklerin belirlenmesi, tehlike kaynaklarının her birinden oluşacak risklerin belirlenmesi, seçilen bir tehlikenin risk analizinin yapılarak kullanılan metod ile derecelendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve analizi yapılan riskin kabul edilebilir sınıra çekilebilmesi için düzeltici faaliyetler eylem planı yapılması gibi çalışmalardan sorumludur.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, firmada risk değerlendirmesi ekibi oluşturarak, mevcut risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilirlik sınırına çekilebilmesi için alınması gereken önlemlerin de belirtildiği Risk Analiz Raporu hazırlayarak firmanıza sunmaktadır.