Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB)

2012 yılı Haziran ayı sonunda uygulamaya giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ülkemizdeki bütün işyerleri için iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla önemli yükümlülükler getirmişti. İşyerleri bu yükümlülükleri karşılayabilmek için yetkili personel istihdam etmenin yanı sıra dışarıdan da hizmet alabiliyor. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) adı verilen kuruluşlarca sağlanan bu hizmet modeli Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanıyor.

İşyerlerinin yükümlülükleri neler?

6331 sayılı Kanun işyerlerine; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması; risk değerlendirmesi yapılması; acil durum eylem planı hazırlanması; iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defteri tutulması; iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması vb. çok sayıda yükümlülüğün yanı sıra iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirmişti.

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin;

 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve takibi,
 • iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
 • ilk yardım ve acil tedavi gibi görevleri üstlenmesi bekleniyor. Ancak işyerinde bu nitelikte personelin bulunmaması durumunda bu hizmetler OSGBlerden alınabiliyor.

İşyerlerinin bu hizmetler için görevlendirecekleri kişi veya OSGB’lerr için gerekli araç, gereç, mekân ve zaman vb.ihtiyaçları karşılamaları gerekiyor. Ayrıca gerekli koordinasyonu sağlamalı ve bu kişiler tarafından yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeliler.

OSGB Ne yapar?

Hizmet sundukları işyerleri yanı sıra Bakanlığa karşı da sorumlu konumda bulunan OSGBler;

 • İşverene rehberlik yapmak ve öneriler hazırlamak,
 • Yıllık çalışma planı ve değerlendirme raporu oluşturmak,
 • Çalışma ortamını değerlendirmek,
 • Çalışanların sağlığını takip etmek,
 • Acil durum planı hazırlamak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerini planlamak,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumları belirlemek,
 • İş kazası ve meslek hastalığı vb. iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri kaydetmek ve
 • İşyerine ait her türlü kaydı gizlilik ilkesine uygun olarak saklamakla görevliler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen OSGBlere ilişkin şartlar ilgili yönetmelik ve tebliğlerle düzenleniyor. OSGBlerin hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli bulundurması gerekiyor.

Az Tehlikeli Firmalarda Geçiş Süresi 1 Temmuz 2020’de Doluyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak bir geçiş süresi tanıyordu. 2013 yılında uygulanmaya başlanan bu zorunluluk ilk olarak 50’den fazla çalışanı bulunan işyerlerini, sonraki süreçte ise 50’den az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerini kapsadı. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfına giren işyerleri için ise geçiş süresi 1 Temmuz 2020 tarihinde doluyor

szutest-osgb-blog